Što je 4budget?

Što je 4budget?

Sustav koji se sastoji od više modula, tj. financijskih modela izrađenih u tabličnom kalkulatoru. Svrha programa je objektivno procijeniti utjecaj javne investicije na proračunske prihode i rashode, priuštivost (affordability) investicije te, posljedično, utjecaj na javni dug. Radi se o nezaobilaznom alatu za financijsko modeliranje u javnom sektoru. Cilj sustava je omogućiti brzo, jednostavno, sveobuhvatno i intuitivno simuliranje utjecaja različitih parametara javne investicije na proračun javnog naručitelja, učinkovitije planiranje proračuna, prioritizaciju javnih projekata s obzirom na fiskalni kapacitet, procjenu profitabilnosti projekta kod primjene alternativnih modela nabave, procjenu likvidnosti i bankabilnosti, učinkovitije pregovore s izvorima financiranja, procjenu potreba za kapitalnim pomoćima (grantovima) i financijskim instrumentima te izračun vrijednosti za novac različitih tehnoloških opcija ili modela nabave. 4budget se koristi jednostavno, intuitivno uz vrlo visoki stupanj preciznosti i pouzdanosti.

Jednostavna procjena sposobnosti plaćanja iz proračuna

Temeljna svrha korištenja sustava 4budget je procijeniti kratkoročnu i dugoročnu sposobnost plaćanja iz proračuna u slučajevima novih javnih investicija. Nakon identifikacije društvene potrebe za javnim projektom, od osobitog je značaja procijeniti može li si javni naručitelj priuštiti konkretan projekt. U postupku procijene priuštivosti u obzir se ne uzimaju samo kapitalni troškovi iz razloga što projekt na proračunske rashode utječe u njegovom ukupnom životnom vijeku. U obzir se uzimaju, dakle, ukupni životni troškovi koji u horizontu planiranja, odnosno, životnom ili ugovornom vijeku, mogu biti nekoliko puta veći od kapitalnih troškova. Naravno, važno je voditi računa i o likvidnosti projekta.

   
Program 4budget usklađen je s:

 • European Commission: ''Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.
 • Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010.
 • Uredba Komisije (EU) br. 1303/2013 оd 18. studenoga 2014.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014.
 • Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18).
 • Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).
 • Zakonom o koncesijama (NN 69/17).
 • Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) i Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/2015).
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
 • Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
     

Članak 19.6. Zakona o koncesijama:

(6) Financijska i ekonomska analiza studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: analizu troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije, odnosno državni proračun Republike Hrvatske i/ili proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te financijske izvedivosti koncesije u odnosu na koncesionara, u skladu sa standardima struke i međunarodnim standardima.

Za potrebe postupanja u skladu s ovom odredbom koristit će se moduli 1 TMN, 4 KCS te 5 VzN.Pametno strateško upravljanje javnim investicijama (Smart Governance)

Korištenje programa 4budget doprinosi jačanju administrativnog kapaciteta naručitelja osobito u području planiranja i upravljanja javnim investicijama. Detaljna analiza pretpostavki poslovanja projekta, analiza ukupnih životnih troškova, analiza vrijednosti za novac, analiza rizika, analiza učinaka različitih modela nabave na proračunske prihode, rashode, javni dug te prioritizacija javnih projekata zasigurno doprinose učinkovitijem sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem.
   Pametno planiranje i nabava javnih projekata

Procjena učinka javnih projekata na proračun primjenom različitih tehnoloških opcija ili modela nabave. Različite tehnološke opcije kao i različiti modeli nabave javnog projekta mogu imati različite učinke na proračun vlasnika projekta. Pomoću programa 4budget moguće je na jednostavan način i u kratko vrijeme provjeriti kakav će učinak na proračun imati primjena tradicionalnog (proračunskog) modela nabave, a kakav, na primjer, alternativnog modela kao što su model energetske usluge (ESCO), model javno-privatnog partnerstva (JPP), koncesija (KCS) ili pravo građenja (PGR).
   

Članak 287. Zakona o javnoj nabavi – trošak životnog vijeka:
Trošak životnog vijeka proizvoda, usluge ili radova obuhvaća sve ili dio sljedećih troškova:
1. troškove koje snosi javni naručitelj ili drugi korisnici kao što su:
a) troškovi nabave
b) troškovi uporabe, kao što je potrošnja energije i drugih resursa
c) troškovi održavanja
d) troškovi zbrinjavanja, kao što su troškovi prikupljanja i recikliranja.

Za primjenu ovog kriterija naručitelj može koristiti različite module.Jednostavna usporedba različitih modela nabave javnog projekta

Javni naručitelji mogu javni projekt nabaviti posredstvom različitih modela nabave. Takve analize su do sada bile izuzetno kompleksne. Pomoću programa 4budget na jednostavan način, u kratkom vremenu i sveobuhvatno možete provjeriti kakav učinak na proračun i javni dug imaju primjene različitih modela nabave: tradicionalni (proračunski) model, koncesija, ESCO model ili javno-privatno partnerstvo. Usporedite učinke različitih modela i utvrdite kojim modelom ostvarujete najbolju vrijednost za novac.
   

Jednostavno korištenje

Unesite pretpostavke javne investicije (inpute) kao što su: datumi početka i završetka projekta, kapitalni i operativni prihodi i troškovi, opcije financiranja, kamatne, porezne i diskontne stope, vrijednost granta, financijskih instrumenata i slično, a program će sam izračunati izlazne vrijednosti poput: izvještaja o rezultatima projekta, FRR(C), FNPV(C), FRR(K), FNPV(K), FRR(Kp), FNPV(Kp), financijsku održivost, bilancu stanja, račun dobiti i gubitka projekta, izvještaj o novčanim tokovima, projekciju ukupnih životnih troškova, sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova, vrijednost nabave ovisno o modelu nabave, plaćanja iz proračun po godinama u životnom vijeku javnog projekta i slično.
   

Jednostavnost korištenja programa 4budget

Program 4budget izrađen je u tabličnom kalkulatoru pa je njegovo korištenje omogućeno najširem krugu korisnika uz mogućnost izrade jednostavnih pomoćnih kalkulacija u istom programu. Ima samo tri lista (POSLOVNI MODEL, PRETPOSTAVKE i REZULTATI) od kojih se aktivno koristi samo list PRETPOSTAVKE. Ovdje se unose najvažnije pretpostavke budućeg poslovanja javnog projekta kao što su: opći podatci o projektu, datumi početka i završetka faze izgradnje, datum kraja horizonta planiranja, struktura kapitalnih i operativnih troškova, opcije financiranja, kamatne, porezne i diskontne stope i slično. Nakon što su pretpostavke unesene, program će izračunati izlazne vrijednosti.
   

Intuitivan i interaktivan rad

Struktura pretpostavki sastavljena je od uobičajenih stavki svakog projekta. Grubu procjenu učinaka na temelju poznatih pretpostavki moguće je provesti u svega nekoliko minuta. Naravno, kvaliteta izlaznih vrijednosti ovisit će o kvaliteti pretpostavki. Stoga se svaki analitičar može posvetiti analizi pretpostavki dok će program 4budget automatski provesti sve potrebne kalkulacije. Visoki stupanj interaktivnosti omogućuje provjeru učinaka kod promjene vrijednosti svake pretpostavke. Na taj način je moguće u kratkom vremenu provesti cijeli niz simulacija.
   

Analiza vrijednosti za novac

Program 4budget omogućava provjeru učinaka javnog projekta u okolnostima primjene različitih tehnoloških opcija projekta unutar istog modela nabave ili iste tehnološke opcije unutar različitih modela nabave: tradicionalni (proračunski) model nabave (TMN), model javno-privatnog partnerstva (JPP), model energetske usluge (ESCO), koncesije (KCS) ili prava građenja (PGR). Različiti modeli nabave imat će različite učinke na proračunske prihode, rashode te statistički tretman (javni dug). Usporedbom različitih modela nabave moguće je pronaći onaj kod kojega naručitelj može postići najbolju vrijednost za novac (VzN).
   

Korisnici programa 4budget

JLP(R)S, ministarstva – u postupcima pripreme javnih projekata u svrhu provjere učinka na proračunske prihode i rashode, provjere financijske održivosti i sufinanciranja javnih projekata bespovratnim sredstvima, provjere učinka financijskih instrumenata na dugoročnu održivost projekta, provjere učinka različitih modela nabave javnog projekta, vrijednosti za novac i ukupnih životnih troškova te tzv. prioritizacije plana javnih projekata u postupcima strateškog i operativnog planiranja i upravljanja razvojem.
Ponuditelji u postupcima javne nabave – program 4budget je koristan ponuditeljima u procjeni profitabilnosti njihove ponude, likvidnosti, odnosno, bankabilnosti projekta. Podnošenje ponuda u formi tablica iz programa doprinosi uniformnosti i ujednačavanju proračunskog metodološkog okvira te smanjenju rizika različitog tumačenja kalkulacija.
Javna poduzeća – učinak pojedinih javnih usluga koje pružaju komunalna poduzeća, a osobito one koje se djelomično financiraju iz priračuna vlasnika (tekući prihodi, povećanje kapitala – temeljne glavnice ili primljenog kredita vlasnika) jednostavno se može provjeriti pomoću programa 4budget te prirediti plan financiranja u planskoj(im) godini(ama).
   

Korisnik ne treba imati prethodna znanja iz javnih financija i financijskog upravljanja proračunom

Budući da je korištenje sustava 4budget krajnje jednostavno i intuitivno, korisnici ne trebaju imati posebna predznanja iz javnih ili poslovnih financija kao ni posebna specijalistička znanja iz upravljanja projektima. Te vještine svakako će pomoći, ali osnovne projekcije učinaka javnih projekata na proračun naručitelja moguće je s lakoćom prirediti i bez dubinskog poznavanja navedenih vještina. Otvorite potrebni modul, unesite pretpostavke poslovanja projekta i pogledajte rezultate.
   

Model korištenja programa

Poslovni model korištenja programa 4budget temelji se na najmu. Program se može unajmiti polugodišnje ili godišnje. Cijene najma raspoložive su ovdje. Nakon uplate najamnine korisnik će na elektroničku adresu iz ponude dobiti pristupne šifre.